New Schedule for our Live-Streamed Masses starting this week end

Dear Brothers and Sisters/ Frèm ak Sèm yo.

Due to the Coronavirus and in accordance with Bishop Barbarito, our public masses will be canceled until further notice.
There will be only live-streamed masses on our Facebook page starting this weekend. Here is the schedule for this weekend.
1-English Mass will be live at 8:00 Am
2-Creole Mass will be live at 10 Am.
We have Mass and adoration of the Blessed Sacrament every Friday at 12:00 Pm, live-streamed as well.
We will notify you if there are any changes and We want you to know that we are keeping all of you in our prayers.
Please share it.
May God bless you!

Akoz de Coronavirus lan epi annakò avèk Evèk Dyosèz la Monseyè Barbarito, nou pap gen lamès nan legliz la pou gran piblik jan sa te konn ye a a pati de wikenn sa , jiskaske nou gen yon lòt modòd.
Sepandan wap ka swiv mès la sou Page facebook nou apati de wikenn sa. Men Orè lamès yo.
Mès anglè a: Dimanch a 8è nan matin.
Mès kreyòl la: Dimanch a 10zè nan matin.
Nou gen lamès ak adorasyon sen sakreman chak vandredi a midi. Nap bay li live sou page facebook la ak chèn Youtube legliz la.
Si ta gen yon chanjman , nap fè nou konnen epi nou vle asire nou ke kominote a ap kenbe nou tout nan lapriyè.
Se pou Bondye beni nou.
Tanpri fè mesaj sa pase pou nou. pataje ak tout moun nou konnen ke sa ka konsène.

Notre Dame Catholic Church